Hội nghị sản phụ khoa Hosrem lần 8 diễn ra vào ngày 08/09/2020